สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสิริกร  แต่แดงเพชร
 
1. นางบุษชฎา  มงคลทิพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกุลเนตร  ทองมี
 
1. นางบุษชฎา  มงคลทิพย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงพรกนก   วงไอยรา
2. เด็กชายสิโรดม  สุขแย้มศรี
 
1. นางสาวณัฐนิช  ศรีลาคำ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 19 1. เด็กชายธเนศ  อิทรโอสถ
 
1. นางสาวอรสา  วิชาธร
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงจินตนา  จันทร์รอด
2. เด็กชายธราธร  สะอาดเอี่ยม
 
1. นางสาววรวรรณ  สมจิตต์
2. นางสาวณัฐนิช  ศรีลาคำ