สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายระพีพัฒน์  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวณัฐนิช  ศรีลาคำ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงเปียทิพย์  ครุฑศิริ
 
1. นางยุกฟ้า  พวงธรรม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 18.33 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงดวงสุรีย์  อยู่พ่วง
 
1. นางยุกฟ้า  พวงธรรม