สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสิริกร  แต่แดงเพชร
 
1. นางบุษชฎา  มงคลทิพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกุลเนตร  ทองมี
 
1. นางบุษชฎา  มงคลทิพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงสิริกร  แต่แดงเพชร
 
1. นางบุษชฎา  มงคลทิพย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายระพีพัฒน์  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวณัฐนิช  ศรีลาคำ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงอภิชญา  วรสิทธิ์
 
1. นางบุษชฎา  มงคลทิพย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงวัลภา  อินทรเกตุ
 
1. นางสาวณัฐนิช  ศรีลาคำ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงพรกนก   วงไอยรา
2. เด็กชายสิโรดม  สุขแย้มศรี
 
1. นางสาวณัฐนิช  ศรีลาคำ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 19 1. เด็กชายธเนศ  อิทรโอสถ
 
1. นางสาวอรสา  วิชาธร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงดากานดา  เพ็ชรเที่ยง
2. เด็กหญิงวรกานต์  เปียสวน
3. เด็กชายวีรพัฒน์  สะอาดเอี่ยม
 
1. นางสาวอรสา  วิชาธร
2. นางบุษชฎา  มงคลทิพย์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กลิ่นประทุม
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  หม่องสนธิ
3. เด็กหญิงเนตรดาว  เพ็ชรเที่ยง
 
1. นางสาวอรสา  วิชาธร
2. นางบุษชฎา  มงคลทิพย์
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  ผาดศรี
2. เด็กชายกันตพงศ์  ปานเรือง
3. เด็กชายชัยเดช  เครือแก่นแก้ว
4. เด็กชายธนวัฒน์  เซี่ยงหว๋อง
5. เด็กชายศราวุธ  ฮวดพิทักษ์
 
1. นางบุษชฎา  มงคลทิพย์
2. นางสาววรวรรณ  สมจิตต์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงเปียทิพย์  ครุฑศิริ
 
1. นางยุกฟ้า  พวงธรรม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 18.33 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงดวงสุรีย์  อยู่พ่วง
 
1. นางยุกฟ้า  พวงธรรม
 
14 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงจินตนา  จันทร์รอด
2. เด็กชายธราธร  สะอาดเอี่ยม
 
1. นางสาววรวรรณ  สมจิตต์
2. นางสาวณัฐนิช  ศรีลาคำ
 
15 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83 ทอง 17 1. เด็กหญิงรุจิรา  โพนสิงห์
 
1. นางพรพรรณ  ตวันคำ
 
16 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพพร  ตะก้อง
2. เด็กชายสงกรานต์  ครุฑศิริ
 
1. นางสาวณัฐนิช  ศรีลาคำ
2. นางบุษชฎา  มงคลทิพย์