สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรปรีญา  ฟักโต
 
1. นางสาวผกาวัลย์  สุขเพิ่ม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาตรี  ล้วนรอด
2. เด็กหญิงทัศนาพร  เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กชายธนวัฒน์  มั่นคง
 
1. นางพนอ  วรรณศิริ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติยาณี  กลิ่นอุดม
2. นายชาญณรงค์  กุลพาณิช
3. นางสาวรัตนา  ไพรชัฎ
4. นางสาวศิริลักษณ์  สังขานวม
5. นายโชควันชัย  พรหมมา
 
1. นางพิมพรรณ  อยู่สุข
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติกร  มีแก้ว
2. นายชัยธวัช  ฝอยทอง
3. นายนนทกร  อำนวย
4. นายนันทวัฒน์  เพียรวิริยะนนท์
5. นายอวิรุทธิ์  กาญจนกืขจร
 
1. นายรัฐพล  ไวทยะชัยวัฒน์
2. นางพิมพรรณ  อยู่สุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.33 ทอง 12 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์สนิท
 
1. นางมณฑา  ต้นโพธิ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงกุลรวี  รักพาณืชย์
2. เด็กชายอรรถวุฒิ  เครือสุวรรณ
 
1. นางพิมพรรณ  อยู่สุข
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒินันท์  คำงาม
 
1. นางมณฑา  ต้นโพธิ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอรรถวุฒิ  เครือสุวรรณ
 
1. นายจิณณฤต  ทองรวย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงลักษมน  อนันตริยกุล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ฉี
 
1. นายจิณณฤต  ทองรวย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. นางสาวน้ำค้าง  ศรศรี
 
1. นายจิณณฤต  ทองรวย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83.01 ทอง 11 1. เด็กหญิงทรรศการ์  ปาทาน
 
1. นางสาวพรมนัส  เหมาะทอง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัญฑิตา  บุญประเสริฐ
 
1. นางเดือนเพ็ญ  เหมาะทอง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  เจริญผล
 
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริกุล  จันทะรักษี
 
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายอภิชาติ  จันทรวัฒน์
 
1. นางเดือนเพ็ญ  เหมาะทอง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขนรกุล
 
1. นางเดือนเพ็ญ  เหมาะทอง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพล  เจริญผล
 
1. นางสาวพรมนัส  เหมาะทอง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพล  เจริญผล
 
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายธีรพงษ์  ขาวหนู
2. เด็กชายอนุวัฒน์  มารยา
 
1. นายเสนาะ  แก้วเรือง
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กชายปิยพล  พุทธิเสาวภาค
2. เด็กหญิงรสริน  สมรูป
3. เด็กหญิงวนิดา  โพธิ์เงิน
 
1. นายสมเดช  ศรีสุข
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาสินี  สุขใจ