สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  สุนทรวิภาต
 
1. นางอรวินท์  บำรุงศิลป์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขนรกุล
 
1. นางสาวผกาวัลย์  สุขเพิ่ม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงทศพร  เอี้ยคำ
2. เด็กหญิงบุษกร  ทองระยับ
3. เด็กหญิงปัทมา  เที่ยงตรง
 
1. นางพนอ  วรรณศิริ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรักษณาลี  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงวิลาสินี  สังขานวม
3. เด็กหญิงสุนันทา  -
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เครือแก้ว
5. เด็กหญิงแสงจันทร์  ป้องสวย
 
1. นางพิมพรรณ  อยู่สุข
2. นางอรวินท์  บำรุงศิลป์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรนัย  สุกทอง
 
1. นางสุวิมล  พิทักษ์กาญจนกุล