สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฏฐิดา  พลอยเพ็ชร
 
1. นางสาวผกาวัลย์  สุขเพิ่ม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 62.99 ทองแดง 10 1. เด็กชายณฎฐดล  สูงสถิตานนท์
 
1. นางสาวสุภัทตรา  เกษร
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กชายชนศักดิ์  มั่นจิตต์
2. เด็กชายชัชพล  กาญจนสิริวิโรจน์
3. เด็กชายศิวากร  เอี้ยงรอด
 
1. นางสาวภัทรวดี  พรรณบัตร