สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายประไณย  ภิญโญ
 
1. นางนันทิยา  ธงศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิทวัส  สัตยชิติ
 
1. นางมณฑา  ต้นโพธิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษบา  ทองระยับ
 
1. นางจันจิรา  เจตบุตร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกฤษณะ  ตุ้มเปาะ
2. เด็กชายธนพงษ์  จันทร์กระจ่าง
 
1. นายรัฐพล  ไวทยะชัยวัฒน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 49.61 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายวัชรพล  ประดิษฐ์ผล
2. เด็กชายอรรถพล  เครือสุวรรณ
 
1. นายรัฐพล  ไวทยะชัยวัฒน์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทรรศการ์  ปาทาน
 
1. นางสาวสภัทตรา  เกสร