สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฏฐิดา  พลอยเพ็ชร
 
1. นางสาวผกาวัลย์  สุขเพิ่ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  สุนทรวิภาต
 
1. นางอรวินท์  บำรุงศิลป์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรปรีญา  ฟักโต
 
1. นางสาวผกาวัลย์  สุขเพิ่ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขนรกุล
 
1. นางสาวผกาวัลย์  สุขเพิ่ม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายประไณย  ภิญโญ
 
1. นางนันทิยา  ธงศรี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิทวัส  สัตยชิติ
 
1. นางมณฑา  ต้นโพธิ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษบา  ทองระยับ
 
1. นางจันจิรา  เจตบุตร
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาตรี  ล้วนรอด
2. เด็กหญิงทัศนาพร  เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กชายธนวัฒน์  มั่นคง
 
1. นางพนอ  วรรณศิริ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงทศพร  เอี้ยคำ
2. เด็กหญิงบุษกร  ทองระยับ
3. เด็กหญิงปัทมา  เที่ยงตรง
 
1. นางพนอ  วรรณศิริ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกฤษณะ  ตุ้มเปาะ
2. เด็กชายธนพงษ์  จันทร์กระจ่าง
 
1. นายรัฐพล  ไวทยะชัยวัฒน์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 49.61 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายวัชรพล  ประดิษฐ์ผล
2. เด็กชายอรรถพล  เครือสุวรรณ
 
1. นายรัฐพล  ไวทยะชัยวัฒน์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรักษณาลี  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงวิลาสินี  สังขานวม
3. เด็กหญิงสุนันทา  -
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เครือแก้ว
5. เด็กหญิงแสงจันทร์  ป้องสวย
 
1. นางพิมพรรณ  อยู่สุข
2. นางอรวินท์  บำรุงศิลป์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติยาณี  กลิ่นอุดม
2. นายชาญณรงค์  กุลพาณิช
3. นางสาวรัตนา  ไพรชัฎ
4. นางสาวศิริลักษณ์  สังขานวม
5. นายโชควันชัย  พรหมมา
 
1. นางพิมพรรณ  อยู่สุข
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติกร  มีแก้ว
2. นายชัยธวัช  ฝอยทอง
3. นายนนทกร  อำนวย
4. นายนันทวัฒน์  เพียรวิริยะนนท์
5. นายอวิรุทธิ์  กาญจนกืขจร
 
1. นายรัฐพล  ไวทยะชัยวัฒน์
2. นางพิมพรรณ  อยู่สุข
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.33 ทอง 12 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์สนิท
 
1. นางมณฑา  ต้นโพธิ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงกุลรวี  รักพาณืชย์
2. เด็กชายอรรถวุฒิ  เครือสุวรรณ
 
1. นางพิมพรรณ  อยู่สุข
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒินันท์  คำงาม
 
1. นางมณฑา  ต้นโพธิ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอรรถวุฒิ  เครือสุวรรณ
 
1. นายจิณณฤต  ทองรวย
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงลักษมน  อนันตริยกุล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ฉี
 
1. นายจิณณฤต  ทองรวย
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. นางสาวน้ำค้าง  ศรศรี
 
1. นายจิณณฤต  ทองรวย
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83.01 ทอง 11 1. เด็กหญิงทรรศการ์  ปาทาน
 
1. นางสาวพรมนัส  เหมาะทอง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัญฑิตา  บุญประเสริฐ
 
1. นางเดือนเพ็ญ  เหมาะทอง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  เจริญผล
 
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริกุล  จันทะรักษี
 
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายอภิชาติ  จันทรวัฒน์
 
1. นางเดือนเพ็ญ  เหมาะทอง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขนรกุล
 
1. นางเดือนเพ็ญ  เหมาะทอง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพล  เจริญผล
 
1. นางสาวพรมนัส  เหมาะทอง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิรืกุล  จันทะรังษี
 
1. นางสาวพรมนัส  เหมาะทอง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพล  เจริญผล
 
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรนัย  สุกทอง
 
1. นางสุวิมล  พิทักษ์กาญจนกุล
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทรรศการ์  ปาทาน
 
1. นางสาวสภัทตรา  เกสร
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 62.99 ทองแดง 10 1. เด็กชายณฎฐดล  สูงสถิตานนท์
 
1. นางสาวสุภัทตรา  เกษร
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเพชรทวีพร  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุภัทตรา  เกษร
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กชายชนศักดิ์  มั่นจิตต์
2. เด็กชายชัชพล  กาญจนสิริวิโรจน์
3. เด็กชายศิวากร  เอี้ยงรอด
 
1. นางสาวภัทรวดี  พรรณบัตร
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวธิตา  หอมโป่ง
2. นางสาวสุดาวรรณ  ปานสุวรรณ์
 
1. นางจันจิรา  เจตบุตร
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพิทวัส  สัตยชิติ
2. เด็กหญิงอรปรีญา  ฟักโต
 
1. นางมณฑา  ต้นโพธิ์
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนพงษ์  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางจันจิรา  เจตบุตร
 
38 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายธีรพงษ์  ขาวหนู
2. เด็กชายอนุวัฒน์  มารยา
 
1. นายเสนาะ  แก้วเรือง
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กชายปิยพล  พุทธิเสาวภาค
2. เด็กหญิงรสริน  สมรูป
3. เด็กหญิงวนิดา  โพธิ์เงิน
 
1. นายสมเดช  ศรีสุข
 
40 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาสินี  สุขใจ