สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า "อุดมราษฎร์วิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 79.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัชชา  วิจิตรานนท์
2. เด็กหญิงบุษยามาส  ยิ้มวิไลย
3. เด็กหญิงปริมประภากร  ติณภูมิ
 
1. นางอธิชา   ใจบุญ
2. นางสาวศศิวิมล  ระภาเพศ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงศุภจิรกาณฑ์  สระแก้ว
 
1. นางสุจินตนา  บุษกรจงกลกุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงภัทรจาริน  สังข์ทอง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  แสงทอง
 
1. นางสาวอรชร  เอี่ยมทิม
2. นางสุจินตนา  บุษกรจงกลกุล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  ขุนศรีจตุรงค์
2. เด็กชายอมรเทพ  ครุธวงค์
 
1. นางสุจินตนา  บุษกรจงกลกุล
2. นางสาวอรชร  เอี่ยมทิม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนารีย์  อินทปัญญา
 
1. นางอธิชา  ใจบุญ