สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาพร  น้อยมี
 
1. นางทิพรัตน์  อินทร์สา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.66 ทอง 12 1. เด็กหญิงสันห์สิรี  อ้นปรารมย์
 
1. นางสำเภา  บ้านใหม่
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธารารัตน์   สุรัตนกูล
 
1. นางสาวอัชฉรา  เกตุสง่า
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิรมล  ภูขะมา
 
1. นายประมวล  ขุนณรงค์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงซูจี  -
2. เด็กหญิงพวงผกา  ศรีพนมวรรณ์
 
1. นางสาวอัชฉรา  เกตุสง่า
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สินธนู
2. เด็กหญิงนิรชร  อัมพบุตร
 
1. นางสาวอัชฉรา  เกตุสง่า
2. นางบุษบง  บุญกลิ่น
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอัฐพล  ศิริบุตร
 
1. นางอรกัญญา  วรรณะ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 14 1. เด็กหญิงมัญชุภา  เชี่ยวพฤกษ์
 
1. นางอรกัญญา  วรรณะ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  รอดด้วง
2. เด็กชายณัฐพล  อนุเครือ
3. เด็กชายพีรพล  ชมเทศ
4. เด็กหญิงสุธีธิดา  รามเมือง
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  อนุเครือ
 
1. นางวันทนา  พรานเจริญ
2. นายเอนก  บ้านใหม่
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงภูศนิษา  กุศลมา
2. เด็กหญิงสุภัทรา  จั่นทอง
3. เด็กหญิงเพชรลดา  สุวรรณศรี
 
1. นางวันทนา  พรานเจริญ
2. นางพัชริน  อมรกิจปกรณ์