สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปรียาพัชร  คล้ายเสือ
 
1. นางทิพรัตน์  อินทร์สา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปานวาด  ศรีโสดา
 
1. นางสาวจรรยา  เปียสวน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนพนธ์  พิกาพวง
 
1. นางอรกัญญา  วรรณะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชลลดา  นวนสำลี
2. เด็กหญิงบุญฑริกา  นวลละออ
3. เด็กหญิงปณิตา  ด้วงสวัสดิ์
4. เด็กหญิงปรารถนา  สระทองมอญ
5. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เซ็นเครือ
6. เด็กหญิงยุวธิดา  ชูเลิศ
7. เด็กหญิงวัณฑนา  นำทรัพย์
8. เด็กหญิงสุกานดา  ชะเอม
9. เด็กหญิงอรทัย  ฝ่ายดี
10. เด็กหญิงเตชินี  แจ้งใจกุล
 
1. นายปรีดา  ขำจิตต์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงปองกานต์  น้ำทรัพย์
 
1. นายประมวล  ขุนณรงค์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกรรณทิมา  ทิศกระโทก
2. เด็กชายณัฐพล  สุขใจ
 
1. นางสาวศรีสมร  บุญมา