สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปรียาพัชร  คล้ายเสือ
 
1. นางทิพรัตน์  อินทร์สา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปานวาด  ศรีโสดา
 
1. นางสาวจรรยา  เปียสวน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนพนธ์  พิกาพวง
 
1. นางอรกัญญา  วรรณะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาพร  น้อยมี
 
1. นางทิพรัตน์  อินทร์สา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.66 ทอง 12 1. เด็กหญิงสันห์สิรี  อ้นปรารมย์
 
1. นางสำเภา  บ้านใหม่
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงนัทธนันท์  โพธิ์ศิริ
 
1. นางสาวจรรยา  เปียสวน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงมัญชุสา  เชี่ยวพฤกษ์
 
1. นางอรกัญญา  วรรณะ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชลลดา  นวนสำลี
2. เด็กหญิงบุญฑริกา  นวลละออ
3. เด็กหญิงปณิตา  ด้วงสวัสดิ์
4. เด็กหญิงปรารถนา  สระทองมอญ
5. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เซ็นเครือ
6. เด็กหญิงยุวธิดา  ชูเลิศ
7. เด็กหญิงวัณฑนา  นำทรัพย์
8. เด็กหญิงสุกานดา  ชะเอม
9. เด็กหญิงอรทัย  ฝ่ายดี
10. เด็กหญิงเตชินี  แจ้งใจกุล
 
1. นายปรีดา  ขำจิตต์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธารารัตน์   สุรัตนกูล
 
1. นางสาวอัชฉรา  เกตุสง่า
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แต้มลึก
 
1. นางสาวระณา  จันทนา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงปองกานต์  น้ำทรัพย์
 
1. นายประมวล  ขุนณรงค์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิรมล  ภูขะมา
 
1. นายประมวล  ขุนณรงค์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงซูจี  -
2. เด็กหญิงพวงผกา  ศรีพนมวรรณ์
 
1. นางสาวอัชฉรา  เกตุสง่า
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สินธนู
2. เด็กหญิงนิรชร  อัมพบุตร
 
1. นางสาวอัชฉรา  เกตุสง่า
2. นางบุษบง  บุญกลิ่น
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอัฐพล  ศิริบุตร
 
1. นางอรกัญญา  วรรณะ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 14 1. เด็กหญิงมัญชุภา  เชี่ยวพฤกษ์
 
1. นางอรกัญญา  วรรณะ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายรณภัทร  กองแก้ว
 
1. นางพัชริน  อมรกิจปกรณ์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจิรายุ  คล้ายเสือ
 
1. นางสาวศรีสมร  บุญมา
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกรรณทิมา  ทิศกระโทก
2. เด็กชายณัฐพล  สุขใจ
 
1. นางสาวศรีสมร  บุญมา
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  รอดด้วง
2. เด็กชายณัฐพล  อนุเครือ
3. เด็กชายพีรพล  ชมเทศ
4. เด็กหญิงสุธีธิดา  รามเมือง
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  อนุเครือ
 
1. นางวันทนา  พรานเจริญ
2. นายเอนก  บ้านใหม่
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงภูศนิษา  กุศลมา
2. เด็กหญิงสุภัทรา  จั่นทอง
3. เด็กหญิงเพชรลดา  สุวรรณศรี
 
1. นางวันทนา  พรานเจริญ
2. นางพัชริน  อมรกิจปกรณ์