สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   แป๊ะวัฒนา
 
1. นายวสันต์  บานเย็น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุจืนทรา  กัลยาไสย
 
1. นายวสันต์  บานเย็น
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายปรภณ  กลั่นแฮม
2. เด็กหญิงอุทุมพร  บุตรดี
 
1. นายจินตนา  พัฒนมาศ
2. นางเบญจวรรณ  สาวแสง