สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   แป๊ะวัฒนา
 
1. นายวสันต์  บานเย็น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุจืนทรา  กัลยาไสย
 
1. นายวสันต์  บานเย็น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศศิภา  เทียมแจ่ม
2. เด็กหญิงศิรินภา  สวนแก้ว
 
1. นายวสันต์  บานเย็น
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายปรภณ  กลั่นแฮม
2. เด็กหญิงอุทุมพร  บุตรดี
 
1. นายจินตนา  พัฒนมาศ
2. นางเบญจวรรณ  สาวแสง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 14 1. เด็กชายมินร์ธาดา  ขวัญสด
2. เด็กหญิงมุกประดับ  เกษมโศธน์
 
1. นางเบญจวรรณ  สาวแสง
2. นายภาณุวัฒน์  บุดดาลี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงวนิดา  ซังเจริญ
 
1. นายกฤษดา  ธรรมรังษี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 62 ทองแดง 20 1. เด็กชายกวิน  มหาสังข์
2. เด็กชายนิติธร  เหมือนมิ่ง
3. เด็กชายผานิช  -
 
1. นายกฤษดา  ธรรมรังสี
2. นางเบญจวรรณ  สาวแสง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วธำรง
 
1. นายกฤษดา  ธรรมรังสี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วธำรง
 
1. นายกฤษดา  ธรรมรังสี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงญาดา  กลั่นแฮม
2. เด็กหญิงนิศาชล  เซี่ยงฉิน
 
1. นายกฤษดา  ธรรมรังสี
2. นางเบญจวรรณ  สาวแสง