สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจรเข้เผือก สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  สุขใส
2. เด็กชายวีรภัทร  เยื่อใย
 
1. นางสาวกรรญา  ยิ้มหนองโพธิ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จงศิริรักษ์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชุ่มชื่น
 
1. นางสาวกรรญา  ยิ้มหนองโพธิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิ่งฉัตร  แก้วไทรหาญ
2. เด็กหญิงศุภนิดา  นพมาฒ
 
1. นางสาวกรรญา  ยิ้มหนองโพธิ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงลัดดา  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวเกษสุดา  ปทุมแก้ว
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพุธิตา  มีนิลดี
2. เด็กหญิงมนัญชยา  สอาดเอี่ยม
3. เด็กหญิงสุธิมา  สุวรรณารายณ์
 
1. นางนัยนา  เจียมอยู่
2. นางสาวบุญธรรม  ฝอยทอง