สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจรเข้เผือก สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายจีรศักดิ์  นาคะมา
 
1. นางมณีรัตน์  วงษ์อัยรา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงจิรัญญา  โสดาวาปี
2. เด็กหญิงนฤภร  พุ่มภักดี
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  สาหร่าย
 
1. นางปาณิสรา  ลัดดากุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายภูมินทร์  สาหร่าย
2. เด็กชายอานนท์  รักดี
 
1. นางปาณิสรา  ลัดดากุล