สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจรเข้เผือก สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายจีรศักดิ์  นาคะมา
 
1. นางมณีรัตน์  วงษ์อัยรา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงจิรัญญา  โสดาวาปี
2. เด็กหญิงนฤภร  พุ่มภักดี
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  สาหร่าย
 
1. นางปาณิสรา  ลัดดากุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  เพ็ชรทอง
2. เด็กหญิงสุภาวิณี  นิลขาว
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  อิ่มอก
 
1. นางปาณิสรา  ลัดดากุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายภูมินทร์  สาหร่าย
2. เด็กชายอานนท์  รักดี
 
1. นางปาณิสรา  ลัดดากุล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  สุขใส
2. เด็กชายวีรภัทร  เยื่อใย
 
1. นางสาวกรรญา  ยิ้มหนองโพธิ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จงศิริรักษ์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชุ่มชื่น
 
1. นางสาวกรรญา  ยิ้มหนองโพธิ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิ่งฉัตร  แก้วไทรหาญ
2. เด็กหญิงศุภนิดา  นพมาฒ
 
1. นางสาวกรรญา  ยิ้มหนองโพธิ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงลัดดา  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวเกษสุดา  ปทุมแก้ว
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงฐนิชา  จงศิริรักษ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  พิทิกุล
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ยี่โถทอง
 
1. นางนัยนา  เจียมอยู่
2. นางสาวแขขวัญ  อุตตะมะ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายรเมศ  รวบรวม
2. เด็กหญิงอรวี  จันทร์ทรัพย์
3. เด็กหญิงแพรพลอย  แช่มเล็ก
 
1. นางสาวแขขวัญ  อุตตะมะ
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลิตา  ปราณี
2. เด็กหญิงอารียา  สดใส
 
1. นางสาวเกษสุดา  ปทุมแก้ว
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  สาหร่าย
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  อยู่ดี
3. เด็กหญิงวรรณิษา  ชูกลิ่น
 
1. นางสาวอภิญญา  แก้วประเสริฐ
2. นางสาวบุญธรรม  ฝอยทอง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงอังคณา  นุชโสภา
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โคกระโทก
3. เด็กชายเมธาวัฒน์  มีใจมั่น
 
1. นางนัยนา  เจียมอยู่
2. นางสาวบุญธรรม  ฝอยทอง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพุธิตา  มีนิลดี
2. เด็กหญิงมนัญชยา  สอาดเอี่ยม
3. เด็กหญิงสุธิมา  สุวรรณารายณ์
 
1. นางนัยนา  เจียมอยู่
2. นางสาวบุญธรรม  ฝอยทอง