สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชุกพี้ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิรานันท์  สุรพันธ์
 
1. นายนิมิตร  ยาจันทร์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชญานนท์  ติระวานนท์
 
1. นายนิมิตร  ยาจันทร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  มาโต
 
1. นางภัทราพร  สบายยิ่ง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สัมมาตรี
 
1. นายวสันต์  สุกร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัชนีกร  น้ำดอกไม้
 
1. นายวสันต์  สุกร
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง 6 1. เด็กชายจตุพร  ทองดี
 
1. นางสมพร  ศรีทับทิม