สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชุกพี้ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสิรีธร  มั่งแป้น
 
1. นางพิญญานันท์  อธิอัครทวีโชติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงอลิษา  ทับถมยา
 
1. นายจิระเดช  เสงี่ยมงาม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวรัญญู  เหมือนแม้น
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  ภู่รักษา
 
1. นายชยพล  มากบุญมา
2. นายจิระเดช  เสงี่ยมงาม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  เจนเจริญ
 
1. นายวสันต์  สุกร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงชุติมา  ตรุษกราน
2. เด็กชายอานนท์  สมจิตต์
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  พรวัชรชัย
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  โทบุตร
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  แจ่มศรี
 
1. นายอิทธิพล  คุ้มสุภา
2. นายจิระเดช  เสงี่ยมงาม