สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชุกพี้ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสิรีธร  มั่งแป้น
 
1. นางพิญญานันท์  อธิอัครทวีโชติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สังข์ทอง
 
1. นายจิระเดช  เสงี่ยมงาม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงอลิษา  ทับถมยา
 
1. นายจิระเดช  เสงี่ยมงาม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 5 1. เด็กชายชลกร  จินดาอินทร
2. เด็กชายวายุ  ฉัตรทัน
 
1. นายสุวิทย์  ปรีสุวรรณ
2. นางศรีทิพวรา  ทับทิมศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - - 1. เด็กชายคะนองฤทธิ์  หลุยพุก
2. เด็กหญิงชิดชนก  แก้วประดิษฐ์
3. เด็กหญิงประวรรณรัตน์  หนูหว่าง
4. เด็กชายปรียวัฒน์  ชอบบุญ
5. เด็กหญิงวลิศรา  อุสาหะ
 
1. นายอนุวัฒน์   คูหาสันติกาญจน์
2. นายวิสุทธิ  พัฒนมาศ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - - 1. เด็กหญิงกิตติมาพร  เจนเจริญ
2. เด็กชายชลิต  หมั่นการไร่
 
1. นายวิสุทธิ  พัฒนมาศ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวรัญญู  เหมือนแม้น
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  ภู่รักษา
 
1. นายชยพล  มากบุญมา
2. นายจิระเดช  เสงี่ยมงาม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - - 1. เด็กชายสหฤทธิ์  สงวนวงค์
 
1. นายจิระเดช  เสงี่ยมงาม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - - 1. เด็กชายปิยะ  เซี่ยงเจ็น
2. เด็กหญิงยุ้ย  ล่ำสัน
 
1. นายจิระเดช  เสงี่ยมงาม
2. นายอิทธิพล  คุ้มสุภา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 -1 - - 1. เด็กชายองอาจ  ไกรเนตร
 
1. นายภัควัฒน์  กุลวัตธีรภาคย์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 -1 - - 1. เด็กชายธเนต  อ้นเชิด
 
1. นายภัควัฒน์  กุลวัตธีรภาคย์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิรานันท์  สุรพันธ์
 
1. นายนิมิตร  ยาจันทร์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชญานนท์  ติระวานนท์
 
1. นายนิมิตร  ยาจันทร์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กลิ่นหอม
 
1. นายวสันต์  สุกร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัชนีกร  น้ำดอกไม้
 
1. นายวสันต์  สุกร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสกล  ยี่โถหุ่น
 
1. นางภัทราพร  สบายยิ่ง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  มาโต
 
1. นางภัทราพร  สบายยิ่ง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเกตุกนก  ปรักมาศ
 
1. นางภัทราพร  สบายยิ่ง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สัมมาตรี
 
1. นายวสันต์  สุกร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัชนีกร  น้ำดอกไม้
 
1. นายวสันต์  สุกร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีรพงศ์  แผ่อัฐ
 
1. นางภัทราพร  สบายยิ่ง
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - - 1. เด็กหญิงกัลยากร  สวัสดิ์งาม
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์  อรากุล
3. เด็กหญิงประวรรณรัตน์  หนูหว่าง
4. เด็กหญิงพัชรี   พิมโยธา
5. เด็กหญิงมินตรา  ศรีโชติ
6. เด็กหญิงเกตุกนก  ปรักมาศ
 
1. นายณัฐพงษ์  เสริฐนวลสวัสดิ์
2. นางสาวเกวลี  แผ้วพรายงาม
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  เจนเจริญ
 
1. นายวสันต์  สุกร
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงชุติมา  ตรุษกราน
2. เด็กชายอานนท์  สมจิตต์
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  พรวัชรชัย
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชุติมา  ตรุษกราน
2. เด็กชายอนุสรณ์  ภูมิหิรัญ
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  พรวัชรชัย
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงปัทมาภร  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงอภิญญา  ยัฆพันธ์
 
1. นายอิทธิพล  คุ้มสุภา
2. นายจิระเดช  เสงี่ยมงาม
 
27 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - - 1. เด็กชายณัฐพล  เหมือนหงส์
2. เด็กหญิงพัชรี   พิมโยธา
3. เด็กชายวริศ  หนูทอง
 
1. นายอิทธิพล  คุ้มสุภา
2. นายจิระเดช  เสงี่ยมงาม
 
28 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงสิรีธร  มั่งแป้น
2. เด็กหญิงเกวลิน  คันทพล
 
1. นายอิทธิพล  คุ้มสุภา
2. นายจิระเดช  เสงี่ยมงาม
 
29 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฏิภาณ  อิ่นเปี่ยม
2. เด็กชายภิณโญ  เข็มทอง
 
1. นายอิทธิพล  คุ้มสุภา
2. นายจิระเดช  เสงี่ยมงาม
 
30 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  โทบุตร
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  แจ่มศรี
 
1. นายอิทธิพล  คุ้มสุภา
2. นายจิระเดช  เสงี่ยมงาม
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - - 1. เด็กชายณัฐพล  เหมือนหงษ์
2. เด็กชายรติ  เอมบาง
3. เด็กชายวรัญญู  เหมือนแม้น
 
1. นายนิเวศษ์  ขันทวี
2. นางลัดดา  ยาทิพย์
 
32 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง 6 1. เด็กชายจตุพร  ทองดี
 
1. นางสมพร  ศรีทับทิม