สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภาศิริ  เจริญพุทธ
 
1. นางนงลักษณ์  กลิ่นหอม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงปิยธิดา  วันสีเขียว
 
1. นางสาวเพ็ญพิมล  บุญรักษาทรัพย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายชยนนท์  ขุนแสน
2. เด็กหญิงน้ำฝน  น้อยใจคง
3. เด็กหญิงประภาศิริ  เจริญพุทธ
4. เด็กชายภราดร  พันธเลิศ
5. เด็กชายอนุชา  จันทรโครป
 
1. นายสมเดช  กลิ่นหอม
2. นางนงลักษณ์  กลิ่นหอม