สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายนันทกร  หอมชื่นใจ
 
1. นายสุเทพ  เพียรประเสริฐสุข
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกรวิท  ชื่นอารมย์
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ถาวรล้ำเลิศ