สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤดี  ลีส้มส้า
 
1. นางบุญยืน  ขวัญอ่อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงบัวบูชา  เกตุพงษ์
 
1. นางบุญยืน  ขวัญอ่อน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายนันทกร  หอมชื่นใจ
 
1. นายสุเทพ  เพียรประเสริฐสุข
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศักรินทร์  วัฒนศิลป์
2. เด็กชายอดิเทพ  ประดับแก้ว
3. เด็กหญิงอรธิชา  บุปผา
 
1. นายเอกราช  ปัญญาโรจน์
2. นางดรุณี  ประเสริฐสุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.33 ทอง 9 1. เด็กหญิงศศินิภา  โม่งเป้า
 
1. นางพรกมล  คงมั่น
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรปรัชญ์  ประสพผล
 
1. นายสิญจ์  ฉัตรศรีทองกุล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยอดรัก  -
 
1. นายสิญจ์  ฉัตรศรีทองกุล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงดารินร์  ปรางจันทร์
2. เด็กหญิงบุญยาพร  ภูมิสุข
 
1. นายวานิช  เทียบแก้ว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายชญานิน  เพ็ชร์เลิศ
2. เด็กชายนิธิวัฒน์  สุทธิ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ชาวนา
 
1. นายสิญจ์  ฉัตรศรีทองกุล
2. นายลิขิต  ปุญสิริ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายจันทรัตน์  ธรรมเสมอ
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  แก้วลอย
3. เด็กชายพลธเนศ  น้อยโนนทอง
 
1. นายสิญจ์  ฉัตรศรีทองกุล
2. นายลิขิต  ปุญสิริ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัธทวัฒน์  แซ่ภู่
 
1. นายอรรฐพร  สมบูรณ์ทวี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เซี่ยงหวอง
 
1. นายอรรฐพร  สมบูรณ์ทวี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิษา  ดำเกลี้ยง
 
1. นายอรรฐพร  สมบูรณ์ทวี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิจสิทธิ์เดช  คล้อยเอี่ยม
2. เด็กชายชยธร  รวดเร็ว
3. เด็กหญิงชาลิสา  เพ็ญจันทร์
4. เด็กหญิงญาณิษา  ดำเกลี้ยง
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วประเสริฐ
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  เซี่ยงหวอง
7. เด็กหญิงธนัสถา  นาคเฉลิม
8. เด็กชายธวัชชัย  มาพุก
9. เด็กชายนัธทวัฒน์  แซ่ภู่
10. เด็กหญิงศศิวิมล  อินทร์พันธ์
11. เด็กชายศุภณัฐ  กัณฑ์นคร
12. เด็กชายสรวิศ  พุกนิลฉาย
13. เด็กหญิงสิริกร  ปิ่นสุภา
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  อยู่เย็น
15. เด็กหญิงเกศรา  สะลีมา
 
1. นายอรรฐพร  สมบูรณ์ทวี
2. นายลิขิต  ปุญสิริ
3. นางสาววิริยา  แสนเยีย
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกรวิท  ชื่นอารมย์
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ถาวรล้ำเลิศ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอินธิชา  โม่งเป้า
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ถาวรล้ำเลิศ
 
17 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  จิณแพทย์
2. เด็กชายยศพล  ใจดี
 
1. นายสมคิด  ปรกแก้ว
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลิดา  ศรีภุมมา
2. เด็กหญิงธนัชชา  ฉัตรทันฑ์
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  -
4. เด็กหญิงปิยนุช  สร้อยทอง
5. เด็กหญิงศุภัชญา  องอาจ
6. เด็กหญิงสุดาทิพย์  มะลิวัลย์
 
1. นายเศวตโชติ  บุญจีน
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  แตงเอี่ยมใหญ่
2. เด็กหญิงธนพร  มะลิพุ่ม
3. เด็กหญิงธาวิณี  เสาสิม
 
1. นางสาววีรินท์  ไคบุตร
 
20 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เขียวอ่อน
 
1. นายสิญจ์  ฉัตรศรีทองกุล