สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรลภัส  มณีโชติ
2. เด็กหญิงสุมณฑา  อินทรีย์
 
1. นางวรนันท์  ชื่นบาล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงสิริมา  ลีอ้อม
 
1. นางดารารัตน์  ศรีสัตตบุษย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกิตติกร  กังวล
 
1. นางดารารัตน์  ศรีสัตตบุษย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงรัตตวัน  หอมฟุ้ง
 
1. นางดารารัตน์  ศรีสัตตบุษย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พุกเฮง
2. เด็กชายชาย  พรสถิตย์วงศ์
 
1. นายสุวัฒน์  ศรีสัตตบุษย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงสุสุ  -
 
1. นางสาวสำเนียง  เขียวชะอุ่ม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.33 เงิน 16 1. เด็กหญิงสาวดี  -
 
1. นางสาวสำเนียง  เขียวชะอุ่ม
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงเอโม  -
 
1. นางสาวเอกนารี  คุ้นเคย