สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญเนตร์
2. เด็กหญิงณิภาวรรณ   พลจันทร์
 
1. นายปราโมช  วงษ์พานิช
2. นางสาวสุนิสา  จันทร์โสม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงฉัตฑริกา  แซ๋อึ้ง
2. เด็กชายพัทธดนย์  สง่างาม
3. เด็กหญิงศศิประภา  เบิกบาน
 
1. นางสมหวัง  เครื่องประดิษฐ์
2. นางวราลักษณ์  ถาวรทัต
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติชัย  ฉัตรทิพย์นาถกร
 
1. นายกาญจนะ  ชูก้าน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 75.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงชุแง  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวปาวรีย์  บุณยปรรณานนท์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรนภา  สระบัว
 
1. นายกาญจนะ  ชูก้าน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนีรนุช  ครุธวงษ์
 
1. นางสาวปาวรีย์  บุณยปรรณานนท์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศราวุฒิ  โพธิ์ระย้า
 
1. นายกาญจนะ  ชูก้าน
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีรยุทธ  ปริกประดับ
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  ชวดสุวรรณ
 
1. นายยุติวิชญ์  คงวัฒน์
2. นางสาวปาวรีย์  บุณยปรรณานนท์