สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่ามะขาม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธันยชนก  ไทยอุบล
2. เด็กหญิงวาสิษฐา  ปิโย
3. เด็กชายอารยะ  กระแสโท
 
1. นางสุมาลี   กาญจนวงศ์
2. นางธารนภา  ฉายเกียรติ์ขจร