สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่ามะขาม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงไรวินว์  คำหอมกุล
 
1. นางธารนภา  ฉายเกียรติ์ขจร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 71.64 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ท้วมเทียบ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  พอพรวน
3. เด็กชายประดิพัทธ์  -
4. เด็กหญิงรัตนา  -
5. เด็กหญิงรุ่งกานต์  หนูขาว
 
1. นางสุมาลี   กาญจนวงศ์
2. นางธารนภา  ฉายเกียรติ์ขจร
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอารยะ  กระแสโท
 
1. นางสุมาลี   กาญจนวงศ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธันยชนก  ไทยอุบล
2. เด็กหญิงวาสิษฐา  ปิโย
3. เด็กชายอารยะ  กระแสโท
 
1. นางสุมาลี   กาญจนวงศ์
2. นางธารนภา  ฉายเกียรติ์ขจร