สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าล้อ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนพร  นิลกำแหง
 
1. นายสมคิด  บริสุทธื์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุ  รุ่งเช้า
 
1. นายสมคิด  บริสุทธื์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงปภัสสร  คงประชา
 
1. นายสมคิด  บริสุทธื์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายเขตตะวัน  เหมพันธุ์
 
1. นายสมคิด  บริสุทธื์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงเกศินี  พวงแก้ว
 
1. นายสมคิด  บริสุทธื์