สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าล้อ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56.8 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายสารสิน  หมีแรต
2. เด็กชายแทค  -
 
1. นายกฤษณะ  สุขเจริญ
2. นางสาวสุนทรี  จ้อยล่อย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.7 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธนัท  สอาดวงษ์
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุขเจริญ
 
1. นายกฤษณะ  สุขเจริญ
2. นางสาวสุนทรี  จ้อยล่อย
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงวรรชนก  ศรีทับทิม
2. เด็กหญิงเบญจพร  ศรีหนองโป่ง
 
1. นายกฤษณะ  สุขเจริญ
2. นางสาวสุนทรี  จ้อยร่อย