สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าล้อ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายจตุพงษ์  บุปผา
2. เด็กชายปฏิภาณ  สิงห์โสดา
3. เด็กชายเอกอนันท์  บุญคุ้ม
 
1. นายกฤษณะ  สุขเจริญ
2. นางสาวสุนทรี  จ้อยล่อย
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนาตาลี   ป้อมป้องภัย
2. เด็กหญิงอริสา  ประเสริฐสุข
 
1. นายกฤษณะ  สุขเจริญ
2. นางสาวสุนทรี  จ้อยล่อย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 56.8 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายสารสิน  หมีแรต
2. เด็กชายแทค  -
 
1. นายกฤษณะ  สุขเจริญ
2. นางสาวสุนทรี  จ้อยล่อย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.7 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธนัท  สอาดวงษ์
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุขเจริญ
 
1. นายกฤษณะ  สุขเจริญ
2. นางสาวสุนทรี  จ้อยล่อย
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงวรรชนก  ศรีทับทิม
2. เด็กหญิงเบญจพร  ศรีหนองโป่ง
 
1. นายกฤษณะ  สุขเจริญ
2. นางสาวสุนทรี  จ้อยร่อย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนพร  นิลกำแหง
 
1. นายสมคิด  บริสุทธื์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุ  รุ่งเช้า
 
1. นายสมคิด  บริสุทธื์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงปภัสสร  คงประชา
 
1. นายสมคิด  บริสุทธื์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายเขตตะวัน  เหมพันธุ์
 
1. นายสมคิด  บริสุทธื์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงเกศินี  พวงแก้ว
 
1. นายสมคิด  บริสุทธื์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64.5 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนศักดิ์  สุขเจริญ
2. เด็กชายปฏิภาณ  เปรียบยิ่ง
3. เด็กชายพันนิมิต  ปัญญาทิพย์
4. เด็กชายศักดิธัช  ปิ่นตุรงค์
5. เด็กชายศักดินนท์  ปิ่นตุรงค์
6. เด็กชายสราวุธ  รุณเกษม
 
1. นายสมคิด  บริสุทธิ์
2. นางเกยูร  ยั่งยืนยง
3. นางสาวสุนทรี  จ้อยล่อย
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กชายธนธรณ์  ศักสุนทร
2. เด็กชายธนัท  วงศ์สอาด
3. เด็กชายธีรเจต  รัตนผล
4. เด็กชายศรัณย์  บุญมาคาร
5. เด็กชายศุภวิชญ์  เรืองฤทธิ์
6. เด็กชายสมพงษ์  หมีแรต
 
1. นายสมคิด  บริสุทธื์
2. นางประเทืองศรี  ศรีสวัสดิ์
3. นางสุภาพร  แก้วเกตุ