สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดลยา  เหมือนเต็ม
 
1. นางมนต์ทิพย์  ศิริพลชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หอมจันทร์
 
1. นางมนต์ทิพย์  ศิริพลชัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  จันทร์บ้านโต้น
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มูลอ่อน
3. เด็กชายก้องภพ  ธรรมเจริญ
4. เด็กหญิงชนาภา  เสริมสุข
5. เด็กชายธันวา  แก้วทองดี
6. เด็กชายธีระทร  ฉลาดธัญญากรณ์
7. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วเขียว
8. เด็กหญิงพรรณนิภา  สุขประเสริฐ
9. เด็กชายพรอนันท์  จรัสทรัพย์สันติ
10. เด็กหญิงภรณี  สุขประเสริฐ
11. เด็กชายลภัส  ปานเปีย
12. เด็กชายวสุ  นาคพวัน
13. เด็กชายวัชระ  บันเทิง
14. เด็กหญิงวาสนา  ใจเฟือย
15. เด็กชายอชิตพล  คีรีวงค์
16. เด็กชายอัครพล  จีนเกียว
17. เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วเกิด
18. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สุขประเสริฐ
 
1. นางณัตฐา  น้อยเคียง
2. นางบุษบง  สุภราช
3. นางพรรณี  ศรีสมรักษ์
4. นายพิษณุ  กองเสน
5. นางสาวมาลัย  วิมลรัตนพันธุ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ปูดำ
2. เด็กชายธาดา  คงเจริญ
3. เด็กชายธารา  ครองทรัพย์
4. เด็กชายนัทวุฒิ  ขันทองดี
5. เด็กหญิงบรรณสรณ์  สามเพชรเจริญ
6. เด็กชายบุญหลง  ต่อประดิษฐ์
7. เด็กชายปฏิภาณ  ภูลา
8. เด็กหญิงยมลพร  หอทอง
9. เด็กหญิงรัชนีกร  วิสุทธิ์เชื้อ
10. เด็กหญิงสุพัชญา  บรรพชาติ
11. เด็กชายสุรชาติ  สุสดี
12. เด็กชายอชิตพล  คีรีวงศ์
13. เด็กชายอนุวัฒน์  ยิ้มแย้ม
14. เด็กชายอภิโชติ  แซ่ฟุ้ง
15. เด็กชายอริยวัฒน์  อำพันทอง
16. เด็กชายอาทร  บุญเพ็ง
17. เด็กชายอาทิตย์  คันฉ่อง
18. เด็กชายอโณทัย  เสร็จกิจ
 
1. นางณัตฐา  น้อยเคียง
2. นายศิตณศักดิ์  สิงขรรักษ์
3. นายพิษณุ  กองเสน
4. นางสาวมาลัย  วิมลรัตนพันธุ์
5. นางชวลีย์  ระภาเพศ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อาจคงหาญ
 
1. นางพรรณี  ศรีสมรักษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็งมณี
 
1. นายรัฐติชัย  ภูษณะพงษ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายฌานนท์  หงษ์โต
 
1. นายรัฐติชัย  ภูษณะพงษ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายเอกราช  ยศทอน
 
1. นายรัฐติชัย  ภูษณะพงษ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันทร  พญาวราปัญ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แสงแก้ว
3. เด็กชายธีรเดช  เหมือนแดง
4. เด็กชายวีรภัทร  ปิยรัตน์
5. เด็กชายศรายุธ  สะเอ๊บ
6. เด็กชายอัสราวุฒิ  ชาญเดช
 
1. นางณัตฐา  น้อยเคียง
2. นายศิตณศักดิ์  สิงขรรักษ์
3. นางสาวมาลัย  วิมลรัตนพันธุ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  ทับขุนทด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เข็มเงิน
3. เด็กชายนวพล  ลำดวล
4. เด็กชายพีรวัฒน์  จงประเสริฐ
5. เด็กชายวิษรุจ  เติมสายทอง
6. เด็กชายโชตินันท์  ว่องประเสริฐ
 
1. นางณัตฐา  น้อยเคียง
2. นายศิตณศักดิ์  สิงขรรักษ์
3. นายพิษณุ  กองเสน
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  บุญบาง
2. เด็กชายพุทธิ  อำพันทอง
 
1. นายกฤษกรณ์  วงศ์สิทธิพิศาล
 
12 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพรรณ  เสถียรุจิกานนท์
2. เด็กหญิงญาณาภรณ์  กำเนิดเพ็ชร์
 
1. นายกฤษกรณ์  วงศ์สิทธิพิศาล
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตาเรียง  -
2. เด็กชายธนกร  พยุหเจษฎา
3. เด็กชายสิวกร  ผสมกิจ
 
1. นายโชคชัย  ช้างงา
2. นางบุษบง  สุภราช
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 87.5 ทอง 12 1. เด็กหญิงโศรดา  ทับทิมทอง
 
1. นางดวงใจ  เหลืองสอาด
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงชมพู่  แผนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงธนพร  อยู่อ่อน
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  -
 
1. นางศุภศรี  สุติยาภรณ์
2. นางศิริทร  เทศสาลี
 
16 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 84 ทอง 15 1. เด็กชายฐานพัฒน์  เวียงยิ่ง
 
1. นางศิริทร  เทศสาลี