สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70.2 เงิน 13 1. เด็กหญิงพรรณศา  พจนสิทธิ์
 
1. นางมนต์ทิพย์  ศิริพลชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  นาคเส็ง
 
1. นางกิติพร  โพธิ์ทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 78.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลยา  ปานหว่าง
2. เด็กหญิงนิรญา  เกิดสำราญ
3. เด็กหญิงหฤทัย  คูประสิทธิ์รัตน์
 
1. นางราริน  นันทพานิช
2. นายจักรกฤช  ไชยขันธ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงญารินดา  สาระวิจารย์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทับทิมทอง
 
1. นางนิลอุบล  ดาวเรือง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 72.33 เงิน 4 1. เด็กชายจักริน  วงศ์สุริยะรัศมี
2. เด็กหญิงจินดาพร  กุณทะณี
3. เด็กหญิงนนลพรรณ  สุขกล่ำ
4. เด็กหญิงนุชนาฎ  ทิพย์ศักดิ์
5. เด็กหญิงบัณฑิกา  แสงมณี
 
1. นางณัตฐา  น้อยเคียง
2. นางสาวมาลัย  วิมลรัตนพันธุ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรรณราย  ยางสูง
2. เด็กหญิงภัทรศศิร์  ซื่อรัตนวงษ์
3. เด็กหญิงสุภัทรา  ใยฉวี
4. เด็กหญิงอาภัสรา  เกิดมงคล
5. เด็กหญิงเปมิกา  จิตเที่ยง
 
1. นางณัตฐา  น้อยเคียง
2. นายกฤษกรณ์  วงศ์สิทธิพิศาล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 73.66 เงิน 4 1. เด็กชายพิสิฐ  แสงอรุณ
 
1. นายรัฐติชัย  ภูษณะพงษ์
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 19 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เซี้ยงหว่อง
2. เด็กชายนพฤทธิ์  ข้องคาน
3. เด็กชายอภิรัตน์  กุ่มพรม
 
1. นางดวงใจ  เหลืองสอาด
2. นางศุภศรี  สุติยาภรณ์