สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงพุทธรักษา  -
 
1. นางกิติพร  โพธิ์ทอง
2. นางสายชล  เพชรศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายเป็นเอก  โพธิ์เงิน
 
1. นางราริน  นันทพานิช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ใหญ่ยิ่ง
2. เด็กหญิงพรวลัย  สุจริต
 
1. นางราริน  นันทพานิช
2. นายจักรกฤช  ไชยขันธ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายทวีศักดิ์  พุกประเสริฐ
 
1. นางกอบกุล  รสหวาน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชานนท์  ดุจดา
 
1. นางราริน  นันทพานิช