สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดลยา  เหมือนเต็ม
 
1. นางมนต์ทิพย์  ศิริพลชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70.2 เงิน 13 1. เด็กหญิงพรรณศา  พจนสิทธิ์
 
1. นางมนต์ทิพย์  ศิริพลชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ปู่สุข
 
1. นางกิติพร  โพธิ์ทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หอมจันทร์
 
1. นางมนต์ทิพย์  ศิริพลชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  นาคเส็ง
 
1. นางกิติพร  โพธิ์ทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงพุทธรักษา  -
 
1. นางกิติพร  โพธิ์ทอง
2. นางสายชล  เพชรศรี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายเป็นเอก  โพธิ์เงิน
 
1. นางราริน  นันทพานิช
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 78.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลยา  ปานหว่าง
2. เด็กหญิงนิรญา  เกิดสำราญ
3. เด็กหญิงหฤทัย  คูประสิทธิ์รัตน์
 
1. นางราริน  นันทพานิช
2. นายจักรกฤช  ไชยขันธ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ใหญ่ยิ่ง
2. เด็กหญิงพรวลัย  สุจริต
 
1. นางราริน  นันทพานิช
2. นายจักรกฤช  ไชยขันธ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายทวีศักดิ์  พุกประเสริฐ
 
1. นางกอบกุล  รสหวาน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชานนท์  ดุจดา
 
1. นางราริน  นันทพานิช
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงญารินดา  สาระวิจารย์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทับทิมทอง
 
1. นางนิลอุบล  ดาวเรือง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 72.33 เงิน 4 1. เด็กชายจักริน  วงศ์สุริยะรัศมี
2. เด็กหญิงจินดาพร  กุณทะณี
3. เด็กหญิงนนลพรรณ  สุขกล่ำ
4. เด็กหญิงนุชนาฎ  ทิพย์ศักดิ์
5. เด็กหญิงบัณฑิกา  แสงมณี
 
1. นางณัตฐา  น้อยเคียง
2. นางสาวมาลัย  วิมลรัตนพันธุ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรรณราย  ยางสูง
2. เด็กหญิงภัทรศศิร์  ซื่อรัตนวงษ์
3. เด็กหญิงสุภัทรา  ใยฉวี
4. เด็กหญิงอาภัสรา  เกิดมงคล
5. เด็กหญิงเปมิกา  จิตเที่ยง
 
1. นางณัตฐา  น้อยเคียง
2. นายกฤษกรณ์  วงศ์สิทธิพิศาล
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  จันทร์บ้านโต้น
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มูลอ่อน
3. เด็กชายก้องภพ  ธรรมเจริญ
4. เด็กหญิงชนาภา  เสริมสุข
5. เด็กชายธันวา  แก้วทองดี
6. เด็กชายธีระทร  ฉลาดธัญญากรณ์
7. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วเขียว
8. เด็กหญิงพรรณนิภา  สุขประเสริฐ
9. เด็กชายพรอนันท์  จรัสทรัพย์สันติ
10. เด็กหญิงภรณี  สุขประเสริฐ
11. เด็กชายลภัส  ปานเปีย
12. เด็กชายวสุ  นาคพวัน
13. เด็กชายวัชระ  บันเทิง
14. เด็กหญิงวาสนา  ใจเฟือย
15. เด็กชายอชิตพล  คีรีวงค์
16. เด็กชายอัครพล  จีนเกียว
17. เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วเกิด
18. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สุขประเสริฐ
 
1. นางณัตฐา  น้อยเคียง
2. นางบุษบง  สุภราช
3. นางพรรณี  ศรีสมรักษ์
4. นายพิษณุ  กองเสน
5. นางสาวมาลัย  วิมลรัตนพันธุ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ปูดำ
2. เด็กชายธาดา  คงเจริญ
3. เด็กชายธารา  ครองทรัพย์
4. เด็กชายนัทวุฒิ  ขันทองดี
5. เด็กหญิงบรรณสรณ์  สามเพชรเจริญ
6. เด็กชายบุญหลง  ต่อประดิษฐ์
7. เด็กชายปฏิภาณ  ภูลา
8. เด็กหญิงยมลพร  หอทอง
9. เด็กหญิงรัชนีกร  วิสุทธิ์เชื้อ
10. เด็กหญิงสุพัชญา  บรรพชาติ
11. เด็กชายสุรชาติ  สุสดี
12. เด็กชายอชิตพล  คีรีวงศ์
13. เด็กชายอนุวัฒน์  ยิ้มแย้ม
14. เด็กชายอภิโชติ  แซ่ฟุ้ง
15. เด็กชายอริยวัฒน์  อำพันทอง
16. เด็กชายอาทร  บุญเพ็ง
17. เด็กชายอาทิตย์  คันฉ่อง
18. เด็กชายอโณทัย  เสร็จกิจ
 
1. นางณัตฐา  น้อยเคียง
2. นายศิตณศักดิ์  สิงขรรักษ์
3. นายพิษณุ  กองเสน
4. นางสาวมาลัย  วิมลรัตนพันธุ์
5. นางชวลีย์  ระภาเพศ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อาจคงหาญ
 
1. นางพรรณี  ศรีสมรักษ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 73.66 เงิน 4 1. เด็กชายพิสิฐ  แสงอรุณ
 
1. นายรัฐติชัย  ภูษณะพงษ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็งมณี
 
1. นายรัฐติชัย  ภูษณะพงษ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายฌานนท์  หงษ์โต
 
1. นายรัฐติชัย  ภูษณะพงษ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายเอกราช  ยศทอน
 
1. นายรัฐติชัย  ภูษณะพงษ์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงภูเลดา  บุญรัตน์
 
1. นางสาวสายพิณ  ยกกลิ่น
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญจนพร  บัวเขียว
 
1. นางสาวสุรางค์  ส่งบุญ
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันทร  พญาวราปัญ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แสงแก้ว
3. เด็กชายธีรเดช  เหมือนแดง
4. เด็กชายวีรภัทร  ปิยรัตน์
5. เด็กชายศรายุธ  สะเอ๊บ
6. เด็กชายอัสราวุฒิ  ชาญเดช
 
1. นางณัตฐา  น้อยเคียง
2. นายศิตณศักดิ์  สิงขรรักษ์
3. นางสาวมาลัย  วิมลรัตนพันธุ์
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  ทับขุนทด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เข็มเงิน
3. เด็กชายนวพล  ลำดวล
4. เด็กชายพีรวัฒน์  จงประเสริฐ
5. เด็กชายวิษรุจ  เติมสายทอง
6. เด็กชายโชตินันท์  ว่องประเสริฐ
 
1. นางณัตฐา  น้อยเคียง
2. นายศิตณศักดิ์  สิงขรรักษ์
3. นายพิษณุ  กองเสน
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิจจา  ต่ายแพร
2. เด็กชายเทิดศักดิ์  พุกประเสริฐ
 
1. นางสาวสุรางค์  ส่งบุญ
2. นางสาวสายพิณ  ยกกลิ่น
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกุลยา  ปานหว่าง
2. เด็กชายชานนท์  ดุจดา
 
1. นางราริน  นันทพานิช
2. นายกฤษกรณ์  วงศ์สิทธิพิศาล
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  นาคเส็ง
2. เด็กหญิงอัจฉริญา  ปุยชัยภูมิ
 
1. นางกิติพร  โพธิ์ทอง
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสิริกร  แต้เจริญ
 
1. นางราริน  นันทพานิช
 
30 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  บุญบาง
2. เด็กชายพุทธิ  อำพันทอง
 
1. นายกฤษกรณ์  วงศ์สิทธิพิศาล
 
31 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพรรณ  เสถียรุจิกานนท์
2. เด็กหญิงญาณาภรณ์  กำเนิดเพ็ชร์
 
1. นายกฤษกรณ์  วงศ์สิทธิพิศาล
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตาเรียง  -
2. เด็กชายธนกร  พยุหเจษฎา
3. เด็กชายสิวกร  ผสมกิจ
 
1. นายโชคชัย  ช้างงา
2. นางบุษบง  สุภราช
 
33 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 87.5 ทอง 12 1. เด็กหญิงโศรดา  ทับทิมทอง
 
1. นางดวงใจ  เหลืองสอาด
 
34 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 19 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เซี้ยงหว่อง
2. เด็กชายนพฤทธิ์  ข้องคาน
3. เด็กชายอภิรัตน์  กุ่มพรม
 
1. นางดวงใจ  เหลืองสอาด
2. นางศุภศรี  สุติยาภรณ์
 
35 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงชมพู่  แผนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงธนพร  อยู่อ่อน
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  -
 
1. นางศุภศรี  สุติยาภรณ์
2. นางศิริทร  เทศสาลี
 
36 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 84 ทอง 15 1. เด็กชายฐานพัฒน์  เวียงยิ่ง
 
1. นางศิริทร  เทศสาลี