สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรัญญา  โสบุญ
2. เด็กชายธนพล  บัวทอง
3. เด็กชายธนาธิป  ศรีวันพิมพ์
4. เด็กหญิงสริตา  ละครสี
5. เด็กหญิงสุภาพร  สุดาวรรณ์
 
1. นางสาวธัชษณกร  ศรีวันพิมพ์
2. นางสาวธนัชชา  คำเกลี้ยง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83.6 ทอง 14 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ภิรมย์จิตต์
2. เด็กชายวรมินทร์  งามชม
3. เด็กหญิงศริญญา  ครุฑสุวรรณ
 
1. นายธำรงค์  เรืองโสภณ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  นาสวนไพศาล
2. เด็กหญิงนี  -
3. เด็กหญิงรัตนากร  ศรีวันพิมพ์
 
1. นางณัฐนรินทร์  สุทธิรักษ์
2. นางสาวนภา  เหมือนปอง