สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงเกสรา  เอกจีน
 
1. นางยุวดี  เรืองสิทธิชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77.8 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ตันติธนกุน
2. เด็กชายวิชญากร  ทานกัณฑ์
3. เด็กชายเก้ากิจ  สำอางค์ศรี
 
1. นางสาวพลอยกมล  จิณตแพทย์
2. นายวีรยุทธ  แสงเฟือง