สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงทิตฐิตา  เกษมมงคลชัย
 
1. นางมาริสา  ไชยะโชค
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงนิภารัตน์   ปิ่นแก้ว
 
1. นางผกาภรณ์  ปานมา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกานต์  อุดมกุลวรุฒม์
2. เด็กชายชัยยุทธ  ปวุฒินันท์
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  มาสี
 
1. นางญาริดา  สิทธิโชค
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 19 1. เด็กหญิงกรรเกด  สุขคำภา
 
1. นายวินัย  นิยาย
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกฤต  เกื้อกูล
2. เด็กหญิงบุรพร  ศิริบุตร
3. เด็กหญิงปนัดดา  มะลิวัลย์
4. เด็กชายภควัฒน์  พันธุ์พรหม
5. เด็กชายรัชชานนท์  วิเศษสิงห์
6. เด็กชายศิวกร  แก้วบุญเพิ่ม
7. เด็กหญิงอาภัสรา  จันเปรม
8. เด็กหญิงอโนชา  เกาะแก้ว
 
1. นายเก่งกาจ  คิ้วเจริญ
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ใจรื่น
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปฐมกำเนิด
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  แสงแพร
4. เด็กหญิงมะปราง  สีหวงศ์
5. เด็กหญิงลักษมีกาญจน์  จันเปรม
6. เด็กหญิงวนารักษ์  เกษราช
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  เอมบาง
8. เด็กหญิงอันทิรา  กองแก้ว
 
1. นายเก่งกาจ  คิ้วเจริญ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฐวดี  โนนชัย
 
1. นางอภิญญา  เฮงเส็ง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซิมิญา  หลังเกตุ
2. เด็กหญิงรักขณา  นิ่มเนตร
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เพิ่มนาม
 
1. นางสาวผกาภรณ์  ปานมา
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายวรภพ  ขุ่มด้วง
2. เด็กหญิงวรรณษา  อุ่นกงลาด
 
1. นางอนงค์รัตน์  มากมีทรัพย์
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 84.33 ทอง 15 1. เด็กหญิงชญานุช  ขาวช่วง
 
1. นางพิชญานิน  จงจินารี