สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดม่วงชุม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ป้อมหิน
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อิ่มอาคม
3. เด็กหญิงดวงหทัย  ผลตาล
4. เด็กหญิงพรกนก  ช่อจำปี
5. เด็กหญิงวรัญญา  ท่านกเอี้ยง
6. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  วาสุ
7. เด็กหญิงศศิกานต์  คำภาชาติ
8. เด็กหญิงสุตาภัทร  หมื่นสังข์
9. เด็กหญิงสุนิสา  บุญยวง
10. เด็กหญิงอัจจิมา  สอาดเอี่ยม
 
1. นายบุญเกิด  บู่หงษ์
2. นางสาวชลหทัย  คุ้นเคย
3. นางสาววาสนา  วรรณะ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายเจ  ใจดี
 
1. นางสาวชลหทัย  คุ้นเคย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงวนิดา  ศรีสุขวงศ์
2. เด็กชายวีรภัทร  สมสิทธิ์
3. เด็กหญิงอนิลดา  นุ่มเนียม
 
1. นางสาวชลหทัย  คุ้นเคย
2. นางสาวนิตยา  กล่ำตะโก
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ปรางทอง
2. เด็กชายอติวัณณ์  ป้อมหิน
3. เด็กชายอาทิตย์  เปียมาลัย
 
1. นางสาวชลหทัย  คุ้นเคย
2. นางสาวนิตยา  กล่ำตะโก
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุณี  อิ่มอาคม
2. เด็กชายวรวุฒิ  ชาวสวนงาม
 
1. นางสาวชลหทัย  คุ้นเคย
2. นางสาวนิตยา  กล่ำตะโก
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84.4 ทอง 10 1. เด็กชายธันยา  โสภาเพียร
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ยุบลบัณฑิตกุล
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุญคง
 
1. นางสาวจันทรา  ตั้งกิจดีมั่น
2. นางสาวชลหทัย  คุ้นเคย