สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดม่วงชุม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61.2 ทองแดง 21 1. เด็กชายอัษฎมงคล  มังษา
 
1. นางสาวจันทรา  ตั้งกิจดีมั่น
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 69.8 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนาธรณ์  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงปรียานุช  ชอบบุญ
3. เด็กชายอำพล  ขจีจิตร
 
1. นางสมบุญ  โฉมแก้ว
2. นางสาวชลหทัย  คุ้นเคย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายยศพนธ์  สอนพันธ์
2. เด็กชายสาริน  พานาม
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  บุญศิริ
 
1. นางสาวจินดา  คุ้นเคย
2. นางสาวชลหทัย  คุ้นเคย