สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดม่วงชุม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61.2 ทองแดง 21 1. เด็กชายอัษฎมงคล  มังษา
 
1. นางสาวจันทรา  ตั้งกิจดีมั่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญสุดา  คงแสงภักดิ์
 
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 69.8 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนาธรณ์  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงปรียานุช  ชอบบุญ
3. เด็กชายอำพล  ขจีจิตร
 
1. นางสมบุญ  โฉมแก้ว
2. นางสาวชลหทัย  คุ้นเคย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายปพนธนัย  ป้อมหิน
 
1. นางสมบุญ  โฉมแก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายยศพนธ์  สอนพันธ์
2. เด็กชายสาริน  พานาม
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  บุญศิริ
 
1. นางสาวจินดา  คุ้นเคย
2. นางสาวชลหทัย  คุ้นเคย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ป้อมหิน
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อิ่มอาคม
3. เด็กหญิงดวงหทัย  ผลตาล
4. เด็กหญิงพรกนก  ช่อจำปี
5. เด็กหญิงวรัญญา  ท่านกเอี้ยง
6. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  วาสุ
7. เด็กหญิงศศิกานต์  คำภาชาติ
8. เด็กหญิงสุตาภัทร  หมื่นสังข์
9. เด็กหญิงสุนิสา  บุญยวง
10. เด็กหญิงอัจจิมา  สอาดเอี่ยม
 
1. นายบุญเกิด  บู่หงษ์
2. นางสาวชลหทัย  คุ้นเคย
3. นางสาววาสนา  วรรณะ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายเจ  ใจดี
 
1. นางสาวชลหทัย  คุ้นเคย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงวนิดา  ศรีสุขวงศ์
2. เด็กชายวีรภัทร  สมสิทธิ์
3. เด็กหญิงอนิลดา  นุ่มเนียม
 
1. นางสาวชลหทัย  คุ้นเคย
2. นางสาวนิตยา  กล่ำตะโก
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ปรางทอง
2. เด็กชายอติวัณณ์  ป้อมหิน
3. เด็กชายอาทิตย์  เปียมาลัย
 
1. นางสาวชลหทัย  คุ้นเคย
2. นางสาวนิตยา  กล่ำตะโก
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุณี  อิ่มอาคม
2. เด็กชายวรวุฒิ  ชาวสวนงาม
 
1. นางสาวชลหทัย  คุ้นเคย
2. นางสาวนิตยา  กล่ำตะโก
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84.4 ทอง 10 1. เด็กชายธันยา  โสภาเพียร
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ยุบลบัณฑิตกุล
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุญคง
 
1. นางสาวจันทรา  ตั้งกิจดีมั่น
2. นางสาวชลหทัย  คุ้นเคย