สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดยางเกาะ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ยิ้มแย้ม
2. เด็กชายธีรเมธ  ทับทิมศรี
 
1. นางจริยา  ลิขิตวัฒนเศรษฐ
2. นางเฉลียว  หมีเฟื่อง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปรางจันทร์
2. เด็กหญิงวิภาดา  เรืองรัตน์
 
1. นางวิภาดา  พัฒนมาศ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นางสาวธิดารัตน์  นาสมวาส
2. นางสาววิมพ์วิภา  ปิ่นทอง
 
1. นางวิภาดา  พัฒนมาศ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.4 ทอง 4 1. เด็กชายภานุพงศ์  นาสมวาส
2. เด็กหญิงยศวดี  บุญอินทร์ส่ง
3. เด็กหญิงสุนันทา  นนท์ชารีย์
 
1. นายประยูร  อนันตีะ
2. นางสาววิรตี  ศรีเหรา