สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดยางเกาะ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สีเจ้ยวะระ
 
1. นางสาวจำปี  ลำเภา
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  พ่วงกลาง
2. เด็กหญิงวริษา  จอมขวัล
 
1. นางสาวณิฐญภรณ์  แก้วเกตุ
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ชุบเลี้ยง
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เรียงจันทา
 
1. นางสาวณิฐญภรณ์  แก้วเกตุ