สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดยางเกาะ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกมลพร  ชำนาญพล
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ยิ้มแย้ม
3. เด็กหญิงสุลาลัย  สุขสมรูป
 
1. นายสรภพ  สุทธิรักษ์
2. นางสาวอุทัยวรรณ  ขุนแสน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธนัชพร  อินริน
2. เด็กหญิงพัดชา  ใจห้าว
3. เด็กหญิงรินรดา  เฮงทองเลิศ
4. เด็กหญิงวรวรรณ  จันทร์หอม
5. เด็กหญิงศศิธร  อึ้งเจริญ
6. เด็กหญิงสุนิษา  ศรีพิทักษ์
 
1. นายวิเศษ  ชูศรี
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 20 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจกล้า
2. เด็กชายนรวิชญ์  ภูจำปา
 
1. นางสาวณิฐญภรณ์  แก้วเกตุ