สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดยางเกาะ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงดาหรา  ไพรศรี
 
1. นายบุญฤทธิ์  ตันเส็ง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายพชรพล  กมลเมือง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุตรเกตุ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายชวัลรัตน์  เรืองฤทธิ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ไสสวัสดิ์
3. เด็กชายสมศักดิ์  ลมพัดเย็น
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ขุนแสน
2. นายสรภพ  สุทธิรักษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 49.86 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ต่อมสูง
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  สาระ
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ขุนแสน
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 37 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงคุณัญญา  ทิมหอม
2. เด็กหญิงจณิตสตา  รอดสืบ
 
1. นายวิเศษ  ชูศรี
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงดาหรา  ไพรศรี
2. เด็กชายเท่  ใจงาม
 
1. นายวิเศษ  ชูศรี