สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดยางเกาะ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงดาหรา  ไพรศรี
 
1. นายบุญฤทธิ์  ตันเส็ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สีเจ้ยวะระ
 
1. นางสาวจำปี  ลำเภา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายพชรพล  กมลเมือง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุตรเกตุ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายชวัลรัตน์  เรืองฤทธิ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ไสสวัสดิ์
3. เด็กชายสมศักดิ์  ลมพัดเย็น
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ขุนแสน
2. นายสรภพ  สุทธิรักษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกมลพร  ชำนาญพล
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ยิ้มแย้ม
3. เด็กหญิงสุลาลัย  สุขสมรูป
 
1. นายสรภพ  สุทธิรักษ์
2. นางสาวอุทัยวรรณ  ขุนแสน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 49.86 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ต่อมสูง
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  สาระ
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ขุนแสน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ยิ้มแย้ม
2. เด็กชายธีรเมธ  ทับทิมศรี
 
1. นางจริยา  ลิขิตวัฒนเศรษฐ
2. นางเฉลียว  หมีเฟื่อง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  ชูยินดี
2. เด็กชายภาณุพงษ์  นนท์ชารีย์
 
1. นางจริยา  ลิขิตวัฒนเศรษฐ
2. นางเฉลียว  หมีเฟื่อง
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 37 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงคุณัญญา  ทิมหอม
2. เด็กหญิงจณิตสตา  รอดสืบ
 
1. นายวิเศษ  ชูศรี
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงดาหรา  ไพรศรี
2. เด็กชายเท่  ใจงาม
 
1. นายวิเศษ  ชูศรี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปรางจันทร์
2. เด็กหญิงวิภาดา  เรืองรัตน์
 
1. นางวิภาดา  พัฒนมาศ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นางสาวธิดารัตน์  นาสมวาส
2. นางสาววิมพ์วิภา  ปิ่นทอง
 
1. นางวิภาดา  พัฒนมาศ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธนัชพร  อินริน
2. เด็กหญิงพัดชา  ใจห้าว
3. เด็กหญิงรินรดา  เฮงทองเลิศ
4. เด็กหญิงวรวรรณ  จันทร์หอม
5. เด็กหญิงศศิธร  อึ้งเจริญ
6. เด็กหญิงสุนิษา  ศรีพิทักษ์
 
1. นายวิเศษ  ชูศรี
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิจจา  กิจประเสริฐ
2. เด็กชายธีรพงศ์  นาสมวาส
 
1. นายสรภพ  สุทธิรักษ์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนาพร  สืบสาย
2. เด็กชายปรีชา  คนรู้
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุตรเกตุ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอรัญ  คนรู้
 
1. นางสาววิรตี  ศรีเหรา
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธราดล  พันยุโดด
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุตรเกตุ
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  พ่วงกลาง
2. เด็กหญิงวริษา  จอมขวัล
 
1. นางสาวณิฐญภรณ์  แก้วเกตุ
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ชุบเลี้ยง
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เรียงจันทา
 
1. นางสาวณิฐญภรณ์  แก้วเกตุ
 
20 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 20 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจกล้า
2. เด็กชายนรวิชญ์  ภูจำปา
 
1. นางสาวณิฐญภรณ์  แก้วเกตุ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธวัชชัย  ก้านเหลือง
2. เด็กชายอรัญ  คนรู้
3. เด็กชายเท่  ใจงาม
 
1. นายวิเศษ  ชูศรี
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.4 ทอง 4 1. เด็กชายภานุพงศ์  นาสมวาส
2. เด็กหญิงยศวดี  บุญอินทร์ส่ง
3. เด็กหญิงสุนันทา  นนท์ชารีย์
 
1. นายประยูร  อนันตีะ
2. นางสาววิรตี  ศรีเหรา