สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดลำสำรอง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.33 ทอง 12 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  จำเริญรักษา
 
1. นายโพสิทธิ์  จงเจริญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  คชบรรดิษฐ์
2. เด็กชายธวัชชัย  ตาละคำ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ประลามุข
2. นางกิตติยาณี  ตั้งใจ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพียรทอง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ประลามุข
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 86.33 ทอง 13 1. เด็กหญิงวรัชญา  จิตทรัพย์
 
1. นางสาวสุธิดา  ไทยถานันดร์