สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดลำสำรอง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกาญจนา  หงศ์หิรัญ
2. เด็กชายพสธร  เซี่ยงเจ้น
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ประลามุข
2. นางกิตติยาณี  ตั้งใจ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายสพลกิตติ์  ใจดี
 
1. นางรจนี  หว่านพืช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธารารักษ์  ยิ้มมาก
 
1. นางกิตติยาณี  ตั้งใจ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.33 ทอง 12 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  จำเริญรักษา
 
1. นายโพสิทธิ์  จงเจริญ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  คชบรรดิษฐ์
2. เด็กชายธวัชชัย  ตาละคำ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ประลามุข
2. นางกิตติยาณี  ตั้งใจ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีเผ่าพันธ์
 
1. นางรจนี  หว่านพืช
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพียรทอง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ประลามุข
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 86.33 ทอง 13 1. เด็กหญิงวรัชญา  จิตทรัพย์
 
1. นางสาวสุธิดา  ไทยถานันดร์
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงพรญาณี  ยอดพันคำ
2. เด็กหญิงภูริชญา  เตจะฟอง
3. เด็กหญิงมาลิสา  เยียวยา
 
1. นางสาวสุธิดา  ไทยถานันดร์