สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรธพร  ปิติสาร
 
1. นางละม่อม  วงษ์ทรัพย์เจริญ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉัตรชัย  พรหรรษาวิจิต
2. เด็กชายณัฐพล   เงินบาท
3. เด็กชายณัฐพล   ง้วนพันธ์
4. เด็กชายธนาวุฒิ  แซ่โง้ว
5. เด็กชายปรเมศร์  รัตนวิศ
6. เด็กชายสรรชัย  หิรัญรัตนพงศ์
 
1. นายกันตพิชญ์  มีเครือ
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กชายณัฐชานนท์  หมื่นแก้ว
2. เด็กชายธนพัฒน์  ภิรมจันทร์
 
1. นางสาววรินธิ์ทร  วิเศษสิงห์
2. นางเพ็ญศรี  ปานผาสุข
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 17 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ป่วนเทียน
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เผือกผ่อง
3. เด็กหญิงอรยา  แซ่เห็น
 
1. นางสาววรินธิ์ทร  วิเศษสิงห์
2. นางเพ็ญศรี  ปานผาสุข