สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปิยพร  หมดทุกข์
 
1. นางละม่อม  วงษ์ทรัพย์เจริญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธนภรณ์ชนก  จิตต์น่วม
2. เด็กหญิงวิกานดา  ดวงจันทร์
3. เด็กหญิงสุนิษา  ดวงศรี
4. เด็กหญิงเกศรา  ธงจันทร์
5. เด็กหญิงเมทินี  สารีวงษ์
 
1. นางประวรรยงค์  สอนมี