สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐนันทร์  ทับบุรี
2. เด็กชายผดุงเดช  ศาสตรเวช
3. เด็กหญิงเกศแก้ว  สกุลการะเวก
 
1. นางวรรณารัตน์  พันธ์ุภักดี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 33 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงชลลดา  หอละเอียด
2. เด็กหญิงภาวิณี  นิลสริ
 
1. นายสามารถ  ปานผาสุข